\

Dokumenty niezbędne do świadczenia rehabilitacyjnego

Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Do zasiłku rehabilitacyjnego ma prawo osoba, która po skończeniu się okresu pobierania chorobowego wciąż jest niezdolna do wykonywania pracy a rehabilitacja daje szansę na poprawienie jej stanu zdrowia i możliwość ponownego podjęcia zatrudnienia. Świadczenie rehabilitacyjne może być pobierane przez maksimum rok.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego z zasiłku chorobowego przysługuje:

– pracownikom,

– osobom, które wykonują pracę nakładczą,

– członkom spółdzielni kółek rolniczych i osobom należącym do rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

– więźniom wykonującym pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności bądź tymczasowego aresztowania,

– osobom, które podjęły pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie,

– osobom wykonującym działalność pozarolniczą,

– osobom odbywającym służbę zastępczą,

– duchownym.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje:

– pracownikom,

– członkom rolniczych spółdzielni pracowniczych,

– pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej oraz umowy zlecenia, prowadzącym działalność pozarolniczą,

– aresztowanym i więźniom skierowanym do pracy,

– duchownym,

– posłom oraz senatorom pobierającym uposażenie (tylko wtedy, kiedy ustał tytuł ubezpieczenia wypadkowego i wciąż występuje niezdolność do pracy),

– pobierającym stypendia sportowe oraz słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

– pobierającym stypendium, odbywającym staż, odbywającym przygotowanie zawodowe,

– odbywającym służbę zastępczą i funkcjonariuszom Służby Celnej.

Kto nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego?

– osoba uprawniona do emerytury z powodu niezdolności do pracy,

– osoba uprawniona do renty z powodu niezdolności do pracy,

– pobierający zasiłek dla bezrobotnych,

– osoby pobierające świadczenie przedemerytalne,

– uprawnieni do urlopu dla podratowania zdrowia.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby dostać zasiłek?

– zaświadczenie o stanie zdrowia chorego czyli druk N-9,

– wywiad zawodowy z miejsca pracy czyli druk N-10,

– dokument opisujący okoliczności i przyczyny wypadku,

– karta wypadku przy pracy,

– zaświadczenie o chorobie zawodowej,

– druk ZUS Np-7 (wniosek).

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Wysokość świadczenia wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego za czas 3 miesięcy, 75 % podstawy za pozostały okres oraz 100% podstawy w przypadku kiedy okres niezdolności do pracy to jednocześnie czas ciąży.

Decyzję o przyznaniu zasiłku podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. W postępowaniu odwoławczym decyzję wydaje w oparciu na orzeczeniu komisji lekarskiej ZUS.